Photos from Mount Tam

Previous Index Next

Wild iris and poison oak